היילנד > בלוג > מס רכישה בנדל״ן עסקי – משרדים, מסחר, תעשייה, מרלו״ג, מרפאות

מס רכישה בנדל״ן עסקי – משרדים, מסחר, תעשייה, מרלו״ג, מרפאות

מס רכישה בנדל״ן עסקי

החוק העוסק במיסוי זכויות במקרקעין, הינו חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ״ג – 1963. החוק קובע, בין היתר שבעת רכישת זכות במקרקעין יהיה חייב הרוכש במס על רכישת המקרקעין, הוא מס רכישה. החוק מורה שאת שיעור מס הרכישה יקבע שר האוצר בתקנות. החוק האמור עוסק גם במס השבח. שבח הינו הרווח בעסקת מקרקעין, מס שבח מוטל על רווח זה. חוק המיסוי במקרקעין כאמור קובע ותוחם את סמכויות המיסוי על עסקות בזכויות במקרקעין. שיעורי מס השבח ככלל הם שיעורי המס השולי של הרוכש הפרטי ושיעורי מס חברות אם וככל שמדובר בתאגיד. נרחיב על כך במאמר נפרד.

בתקנות מס רכישה סעיף 2(1) נקבע ששיעור מס רכישה על כל רכישת זכות במקרקעין, שאינה דירת מגורים, הינו 6% (מ- 1/8/2013) משווי העסקה. שיעור מס רכישה בנדל״ן עסקי הינו קבוע מהשקל הראשון ואינו כפוף למדרגות כלשהן, כפי שקורה בעסקאות מגורים. שיעור זה הינו השיעור הקבוע לכל עסקת רכישת זכות מקרקעין למטרה עסקית / מסחרית, כמו משרדים, שטחי מסחר, תעשייה, לוגיסטיקה, חנויות וכל מה שאינו בעצם משמש למגורים. יש לשים לב שהשכרות לטווח ארוך, חכירות מעל 25 שנים, משרדים להשכרה, שטחי מסחר, מבני תעשייה, מרלו״גים וכיוב׳ יחשבו לעסקאות הוניות ולפיכך יחוייבו במס רכישה.

שר האוצר קבע בתקנות, (תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מס רכישה)), 1974, את שיעורי מס הרכישה על כל סוגי העסקאות וכן הקלות ופטורים למיניהם. תקנות אלה מתעדכנות מפעם לפעם ע״י השר הממונה לפי יעדי הממשלה.
ישנם הקלות במס הרכישה לעסקאות רכישת משקים חקלאיים, לעולים, למכירה לקרוב, וכן בהעברות נכסים שאינם נחשבים למכירה (לבן זוג, מנאמן לנהנה, מאיגוד מקרקעין לבעל שליטה, הפקעה, חילוף מקרקעין, איחוד חלקות וחלוקה וכיוב׳)

שיעור מס הרכישה בדירות מגורים בשונה ממס רכישה בנדל״ן עסקי והינו לפי מדרגות שיוצגו להלן, התקנות מפרידות בין תעריפים לדירה ראשונה של הרוכש לכל מצב אחר. למי שיש דירה נוספת מאפשרות התקנות חלון זמן של 18 חודש למכור את דירתו הקיימת, אם מדובר בחילופי מגורים ולקבל החזר של מס הרכישה ששילם בעודף, כאילו מדובר בדירתו הראשונה. מטבע הדברים, הואיל והתקנות הן כלי של המחוקק לקדם מדיניות בענף הנדל״ן למגורים ובכלל, הן נתונות לשינויים תכופים.

שיעורי מס רכישת דירת מגורים יחידה מ 16.1.2018 עד 15.1.2019:
עד 1,664,520 שקלים חדשים – אפס
מ 1,664,520 – 1,974,335 ש״ח : 3.5%
מ 1,974,335 – 5,093,535 ש״ח : 5%
מ 5,093,535 – 16,978,450 : 8%
מ 16,978,450 ש״ח ומעלה : 10%

שיעורי המס בדירת מגורים שאינה דירה יחידה מ 16.1.2018 ועד 15.1.2019:
עד 5,095,570 ש״ח : 8%
מ 5,095,570 ש״ח ומעלה : 10%

ניתן לבצע סימולציית מס רכישה במחשבון המתפרסם באתר רשות המסים.

כמובן שלכל עסקה יש את הניואנסים והדגשים שלה וגם התקנות כאמור משתנות מפעם לפעם, לפיכך יש להתייעץ עם בעלי המקצוע המורשים על מנת לבצע עסקאות רכישת זכויות מקרקעין מוצלחות.

היצע נדל״ן עסקי להשקעה ומאות אלפי מר משרדים למכירה .

מעוניינים לקבל מידע ופרטים נוספים? צרו קשר עכשיו!  contact@hiland.co.il  03-612-9192

You must be מחובר to post a comment.